BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLO PRASMJU ATTĪSTĪBAS DINAMIKA

No 2018.gada septembra līdz 2019.gada aprīlim, pirmsskolas skolotājas divas reizes gadā veica bērnu sociāli emocionālo prasmju attīstības vērtēšanu.
Katra bērna sociāli emocionālās prasmes tika izvērtētas pēc 5 kritērijiem:
1. Emociju atpazīšana
2. Pašvērtējums
3. Saskarsmes prasmes ar pedagogiem
4. Saskarsmes prasmes ar vienaudžiem
5. Grupas noteikumu ievērošana.
Katru kritēriju izvērtējām trīs līmeņos 1.,2., 3., kur 1. nozīmē – prasme nav attīstīta, 2. – vidēji attīstīta prasme, 3. – augsti attīstīta prasme, atbilstoši katra bērna individuālām spējām un prasmēm.
Rezultāti tika atspoguļoti pa mācību gada diviem pusgadiem, atbilstoši bērnu vecumposmam (3-4 gadi; 4-5 gadi; 5-6; 6-7 gadi).
Kopumā apkopotie rezultāti liecina par bērnu spēju un prasmju attīstības dinamiku visās 5 jomās. 3- 4 gadu vecumposmā izteiktākā dinamika vērojama emociju atpazīšanas jomā, pašvērtējuma, grupas noteikumu ievērošanas jomā. Nedaudz zemāki rezultāti redzami saskarsmes un pašregulācijas jomās ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kas iespējams ir saistīts ar nepieciešamo laiku uzvedības un pašregulācijas prasmju nostiprināšanai, ka arī ir raksturīgi šim vecumposmam.
4-5 gadu vecumposmā dinamika vērojama visās 5 vērtētajās jomās.
5-6 gadu vecumposmā ir īpaši izteikta visās 5 jomās, par ko liecina 2.pusgada rezultāti (nevienam no bērniem neparādās 1 līmeņa rezultāti, kas liecinātu par to, ka šī prasme nav attīstīta). Rezultātu dinamika iespējams saistīta ar attiecīgo vecumposmu, kur bērni, atbilstoši 5-6 gadu vecumposmam spēj labāk atpazīt emocijas, verbāli spēj pastāstīt, izteikties par to, ko jūt, ir augstāka uzmanības noturība, patīk spēles ar noteikumiem, spēj padomāt, pirms reaģē, ir attīstītas problēmu risināšanas spējas, kas saistītas ar saskarsmi.
6-7 gadu vecumposmā vērojama dinamika emociju atpazīšanas jomā, pašvērtējuma jomā, saskarsmes r vienaudžiem, pedagogiem jomās. Grupas noteikumu ievērošanas jomā arī ir vērojama dinamika, taču 3 bērniem šajā vecumposmā ir vērojams grupas noteikumu ievērošanas kritums, kas iespējams saistīts ar katra no bērniem individuāliem ietekmējošiem faktoriem. Vēlams individuāli papildus šos bērnus novērot un meklēt cēloņus dinamikas kritumam grupas noteikumu ievērošanas jomā.
Kopumā izvērtējuma rezultāti liecina par bērnu sociāli emocionālo prasmju izaugsmi visās piecās izvirzītajās jomās. Projekta laikā tika izmantotas dažādas metodes sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai: vizuāli emociju atpazīšanas stimulmateriāli, sarunas, terapeitiskie stāsti, rotaļas, lomu spēles, mūzikas spēles, maņu spēles, interaktīvā tāfele, gaismas galds.
Lielāka sociāli emocionālo prasmju attīstība bērnos ir novērojama, ja bērnu ikdienas dzīvē un sadarbībā ar PII iesaistās vecāki. Tas ir būtisks, nozīmīgs un palīdzošs faktors bērna spējai vieglāk pielāgoties grupas videi un vajadzībām. Mazāka izaugsme vērojams bērniem, kuru vecāki neiesaistās un nevēlās piedalīties bērna ikdienas dzīvē, kā arī nav izpratnes par bērna sociāli emocionālās attīstības nozīmību.

Pielikumi:
DOCX (179 KB) - Prasmju-attistibas-dinamika.docx