Rotaļdarbības

Rotaļdarbības notiek atbilstoši izstrādātajai izglītības programmai:

 • Valodu mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);
 • Dabaszinātņu mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu – matērija, visums, organismi, Zemes sistēmas);
 • Matemātikas mācību joma (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, noteikumu ievērošana);
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (Mūzika, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, dramatizācija, emociju un viedokļu izpaušana)
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  (kustību attīstība);
 • Tehnoloģiju mācību joma (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana, veidošana, vajadzību apzināšana, risinājuma meklēšana, plānošana, īstenošana, darbības izvērtēšana).

Kompetenču izglītība jeb jaunā pieeja

Šis ir brīdis, kad nomainījušās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās uzsvars likts uz bērna personības veidošanos un to vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt pasauli, parādības un sakarības. Lai nodrošinātu bērnam mūsdienīgu lietpratīgu izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī mācību pieeju. Jaunajā mācību saturā  – tas ir zināšanās un prasmēs, ko bērnam jāapgūst – nav būtisku atšķirību no tā ko esam darījuši iepriekš. Ir mainījušies akcenti, kam pievēršam uzmanību.

Pirmkārt ir mainījusies skolotāja loma no bērna mācīšanas uz mācību virzīšanu. Tas nozīmē, ka:

– skolotājs RADA situāciju, kurā bērnam rodas vajadzība apgūt jaunas zināšanas, prasmes un ieradumus

– skolotājs pārrunā ar bērnu sasniedzamo rezultātu

– skolotājs PIEDĀVĀ jaunu informāciju un iespēju gūt daudzveidīgu mācīšanās pieredzi

– skolotājs virza bērnu mācīšanos, atbalsta, kad nepieciešams un aicina izmantot apgūto dažādos veidos.

Ikviens bērns sasniedz rezultātu savā individuālajā tempā – tas nozīmē, ka ir tikai normāli, ja viens apgūst kādu prasmi vai ieradumu nedēļas laikā, bet citam tas prasa pusgadu.

Atšķirībā no iepriekšējā perioda, pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats vairs nav zināšanas, bet CAURVIJU PRASMES. Tās ir:

– kritiskā domāšana un problēmrisināšana

– jaunrade un uzņēmējspēja

– pašvadīta mācīšanās

– sadarbība

– pilsoniskā līdzdalība

– digitālās prasmes

Tas nozīmē, ka galvenais būs nevis iemācīt bērnam, ka ap sauli riņķo deviņas planētas, bet gan sadarboties citam ar citu, izteikt savas domas un jūtas, uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, risināt konfliktsituācijas, izvirzīt mērķi, uzņemties un dalīt atbildību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto. Svarīgi būs nevis zināt daudz puķu nosaukumus, bet izdomāt vairākas risinājuma iespējas, ierastu darbību veikšanai, plānot darbību, lai īstenotu ieceres un pārvarēt grūtības. Mēs mācīsim uztvert kļūdas nevis kā neveiksmi, bet kā daļu no mācīšanās.

Otrs jaunā satura balsts ir attīstīt VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS. To gan mēs vienmēr esam centušies darīt un  šis ir tas brīdis, kad mums – vecākiem un pedagogiem vajadzētu vienoties par kopīgu  ieguldījumu šo ieradumu veicināšanā. Jo bērns vērtību pieņems par savu tikai tad, ja tā būs vērtība gan sabiedrībā, gan ģimenē.

Kuras tad ir vērtības, kas atzītas par svarīgākajām pirmsskolas izglītības vadlīnijās? Tās ir:

– LAIPNĪBA – kad tiek ievērota saziņas kultūra un bērns lieto paldies, lūdzu, labrīt…

– SOLIDARITĀTE – kad ieklausāmies citu teiktajā un mācāmies saprast citu vajadzības

– SAVALDĪBA – kad mācāmies atpazīt savas emocijas, rīkoties sev un citiem pieņemami, vērtēt savu rīcību

– ATBILDĪBA – paņemt lietas un nolikt savā vietā

– CENTĪBA – paredzēt darbības uzdevuma veikšanai, meklēt iespējas labot kļūdas

– MĒRENĪBA – saudzīgi izmantot lietas, darba piederumus un dabas resursus.

Papildus piedāvājam:

 • Angļu valodas nodarbības;
 • Robotikas nodarbības;
 • Keramikas nodarbības;
 • Ansambli.