Mācību gada galvenie darba virzieni

Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis”

galvenie darba virzieni 2021./ 2022. mācību gadam.

Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis” galvenie darba virzieni 2021./ 2022. mācību gadam.

 1. Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot vienotu audzināšanas un mācību procesu, kurā audzēkņi praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un iedzīvina iestādes vērtībās un audzekņu vecāku izvirzītās vērtībās (cieņu, zinātkāri, neatlaidību, atbildību, attīstību un drošību) balstītus ieradumus.
 • Pedagogi mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar sporta un ritmikas skolotājām.
 • Mācību satura tematiskais plānojums veidots pamatojoties uz audzēkņu aktuālu tēmu, saistītu ar audzēkņu interesēm, notikumiem sabiedrībā vai norisēm dabā un uz audzēkņiem plānoto sasniedzamo rezultātu attiecīgajā vecumposmā caurviju prasmēs, vērtībās balstītos ieradumos un zināšanās.
 • Analizē mēneša tēmas ietvaros izvirzīto sasniedzamo rezultātu un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību.
 • Rotaļnodarbību plānošana atbilstoši audzēkņu interesēm, vajadzībām un spējām, izvirzot (mēneša tēmu, sasniedzamos rezultātus, caurviju prasmes, vērtības, tikumus) sadarbībā ar iestādes vadītājas vietnieci metodiskajā darbā.
 • Mūzikas, sporta, ritmikas skolotāju pieredzes apmaiņas tālāknodošana sadarbībā ar iestādes pedagogiem turpmākai sadarbības veicināšanai.

2.Veidot labvēlīgu mācību vidi telpās un ārā, ietverot audzēkņu brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu mācīšanos. Āra vide – droša, aizraujoša, izglītojoša.

 • Droša un izglītojoša vide dažādos gadalaikos, pedagogu pieredzes tālāknodošana turpmākai sadarbības veicināšanai iestādes ietvaros.
  • Izglītojoši mācību materiāli āra klasēm- pedagogi dalās pieredzē.
  • Skaņu dārza ierīkošana.
  • Turpināt apgleznot iestādes teritorijas celiņus ar dažādām kustību veicinošām aktivitātēm, matemātikas, valodas aktivitātēm.

3.Audzēkņu vecāki – kā galvenie iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes vērtētāji. Veicināt lielāku audzēkņu vecāku iesaistīšanos audzināšanas un mācību procesā.

 • Atbalstoša, uz audzēkņa mācīšanās un attīstības vajadzībām vērsta sadarbība, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par audzēkņa sasniegumu un sasniegumiem.
 • Kopīgi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas, audzēkņu vecāku pēcpusdienas Zoom platformā.
 • Sapulces, individuālās pārrunas, aptaujas audzēkņu vecākiem – ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.
 • Sadarbībā ar audzēkņu vecākiem izveidot sajūtu taku.
 • Pilnveidot informācijas apriti ar audzēkņu vecākiem, elektroniskās skolvadības sistēmā E-klase.
 • Elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase atbilstoši izvirzītajai mēneša tēmai, grupu pedagogi nosūta audzēkņu vecākiem ieteikumus padziļinātākas mēneša tēmas apguvei.