PROJEKTA “DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS AT PREE-SCHOOL AGE” 2.TIKŠANĀS LATVIJĀ

PII “Ritenītis” tiekas Eramus+ projekta
“Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā” dalībnieki

No 2019.gada 13. – 17.maijam mūsu PII “Ritenītis” noritēja Erasmus+ skolu partnerības projekta”Developing socio –emotional skills at pree – school age” 2. tikšanās, kur satikās projekta koordinātori un pedagogi no Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Polijas un Latvijas.
Projekta ietvaros katra dalībvalsts demonstrēja prezentāciju, kur atspoguļoja un pastāstija par projekta 1. posmā paveikto darbu. Dalījāmies pieredzē un guvām jaunas idejas un metodes , ar kurām strādāt, lai attīstītu bērnu sociāli emocionālās prasmes. Plānojām turpmāko darbu un izvirzījām galvenos uzvedumus, un viens no tiem ir veidot ciešāku sadarbību ar vecākiem, organizējot tematisko projektu “Rotaļāšanās ar vecākiem”.
Projekta dalībniekiem bija iespēja vērot un piedalīties rotaļnodarbībās, kā arī varēja radoši izpausties kopīgi organizētajās aktivitātēs, izmantojot dažādas metodes: dziesmas ar stāstiem un zīmējumiem, emociju kartiņas, rotaļas, emociju kubs, gaismas galds, interaktīvā tāfele.
Šīs nedēļas laikā viesi iepazina arī mūsu pilsētu. Ciemojāmies PII “Jāņtārpiņš” uz sadziedāšanas pasākumu „Sprīdīša skola”. Projekta viesi izteica atzinību par pasākumu, ļoti patika bērnu uzstāšanās un skaistie tautastērpi, ar lielu prieku gatavoja mūzikas instrumentus radošo aktivitāšu stacijā. Kā arī apskatīja Botānisko dārzu. Viesi priecājās par ziedošām ābelēm, skaistajām tulpēm, oranžēriju un tīro un sakopto pilsētu.
Piekdienas vakarā projekta viesi varēja baudīt mūsu gada atskaites koncertu “Sveiciens draugiem”. Koncerta laikā gaisā virmoja prieks, laime, mīlestība, draudzība, kas vieno mūs visus kopā. Projekta viesi izteica lielu pateicību par to, ka viņiem bija iespēja šajā dienā būt kopā ar mums.