Par mums

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ritenītis”

Mūsu iestādē darbojas 11 grupas, kuras apmeklē 253 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Iestāde strādā pēc IZM licenzētās Pirmskolas izglītības programmas.

Iestādes darba laiks ir no 7:00 – 19:00.
Iestādē ir 27, 5 pedagogu štata vienības, tai skaitā mūzikas skolotājas, fiziskās attīstības un sporta pedagogi, logopēds.
Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai.
Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam audzēknim tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību, radoši pilnveidot savus talantus un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā.

Papildus programmā paredzētajiem pasākumiem iestādei ir savas tradīcijas:
 • 1. septembra svētki;
 • 18. novembra koncerts;
 • Vecmāmiņu un vectētiņu balle;
 • Netradicionālie pasākumi;
 • Mākslas dienas ar izstāžu organizēšanu;
 • Sporta svētki bērniem un vecākiem;
 • Mācību gada noslēguma koncerts.

Iestādē darbojas tautas deju kolektīvs “Zvirbulēni” trim vecuma grupām. Deju kolektīva dalībnieki piedalās pilsētas, rajona un arī republikas organizētajos pasākumos. Aizraujošs ir republikas pasākums “Latvju bērni danci veda”, kas notiek dažādās Latvijas pilsētās. Tas ir ne tikai koncerts, bet arī interesanta ekskursija.

Sadarbībā ar vecākiem notiek dažādas aktivitātes gan sportā, gan arī dažādās mākslas jomās. Radošos darbus var apskatīties kopīgi rīkotajās izstādēs, kas notiek gan iestādes telpās, gan teritorijā un arī Salaspils izstāžu zālē. Reizi gadā organizējam Atvērto durvju dienas vecākiem, kuru ietvaros vecāki bērnus iepazīstina ar savu profesiju, nodarbošanos, vai vaļasprieku.
Sadarbībā ar bērnu vecākiem darbojas Iestādes padome, kas veido saiti starp iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem, sabiedrību un pašvaldību.

Ar vecāku atbalstu tiek rīkotas:
 • Ziemassvētku labdarības akcija „No sirds uz sirdi”
 • Izstādes
 • Ekskursijas
 • Viesmākslinieku koncerti un leļļu teātru izrādes.