Rekvizīti

Salaspils novada pašvaldības PII „Salaspils 2 .pirmsskola” vecāku maksas par ēdināšanas  pakalpojumiem:

Saņēmējs:

Salaspils novada pašvaldības PII „Salaspils 2.pirmsskola”
Reģ. 90001262761
Saņēmēja banka: A/S SEB Banka
Konta Nr. LV98 UNLA 0050 000866461  UNLALV2X

Maksājuma mērķis:

uzrādīt bērna vārdu, uzvārdu, grupu, mēnesi par kuru tiek veikta maksa par ēdināšanas pakalpojumu
Samaksu veikt līdz tekošā mēneša 10.datumam!