Personas datu apstrāde

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Informējam pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākus, ka Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Salaspils 2.pirmsskola” apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasības.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “2.pirmsskola”, reģ. nr. 90001262761, adrese Rīgas iela 10, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālruņa Nr. +371 62701603, e-pasta adrese: julija.ivanova@salaspils.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija saziņai personas datu aizsardzības jautājumos – datu.aizsardziba@salaspils.lv.

Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Salaspils novada pašvaldības privātuma politikā.

Salaspils novada pašvaldībai ir izstrādāta vienota privātuma politika personas datu aizsardzības un apstrādes jautājumos, kas attiecas uz Salaspils novada pašvaldības iestādēm, tostarp, Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēm.

Salaspils novada pašvaldības privātuma politika ir pieejama: http://www.salaspils.lv/privatums-politika.