Mācību gada galvenie darba virzieni

Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis” galvenie darba virzieni 2020./ 2021. mācību gadam.

 1. Lietpratības/kompetenču pieejas ieviešana un īstenošana mācību procesā.
  • Aktīva mācību procesa organizēšana āra vidē (ne retāk kā reizi nedēļā mācību aktivitātes organizēt āra vidē);
  • Organizēt skolotāju pieredzes prezentācijas par organizēto mācību procesu āra vidē;
  • Rotaļnodarbību organizēšana atbilstoši bērnu interesēm, vajadzībām un spējām;
  • Bērnu iesaistīšana mācību procesa plānošanā;
  • Rotaļnodarbības īstenošana mācību jomu centros;
  • Radīt vidi, kas nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
  • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai;
  • Organizēt pieredzes apmaiņas un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītošanai.
 1. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu personības attīstībā.
  • Organizēt vecāku iesaistīšanos mācību procesā, sapulces, sporta aktivitātes ģimenēm, individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem – ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus;
  • Pilnveidot informācijas apriti ar izglītojamo vecākiem, ieviešot elektronisko skolvadības sistēmu “e-klase”
  • Organizēt skolotāju pieredzes prezentācijas par realizētajām sadarbības formām ar izglītojamo ģimenēm.
 1. Veidot bērnos „Veselīga dzīvesveida” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, attieksmju un interešu apzināšanās un radīta iespēja izpausties aktīvā darbībā.
  • Mācību procesa ietvaros akcentēt tēmas: „Augļu un dārzeņu veselīgā pasaule”, „Sporto aktīvi – dzīvo jautri”, „Mans zaļais dārzs uz palodzes”, „Veselīgs dzīvesveids vieno paaudzes”;
  • Sporta skolotāju sadarbības veicināšana ar grupu skolotājām;
 1. Turpināt darbu starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā «Developing socio-emotional skills at pre-school age».