ANKETA VECĀKIEM

Apkopojot vecāku sniegtās atbildes uz aptaujas anketas jautājumiem var secināt, ka kopumā audzināšanā tiek pielietotas mūsdienīgas metodes- ieklausīšanās bērnā, pārrunas ar bērnu par noteiktām situācijām.
Noteikumu ievērošana mājās vecākiem lielākoties grūtības nesagādā (tāpat kā sabiedrībā- tā mājās norāda 30 respondenti no 42).
15 vecākiem atklāti atzīst, ka bērni noteikumus neievēro, kas ir pamats mudināt vecākus vērsties pie psihologa, lai atrastu atbilstošāko risinājumu katram no bērniem, ģimenei.
Robežu noteikšanai bieži vien tiek izmantotas šādas soda metodes:
a) patīkamās nodarbes pārtraukšana vai atcelšana.
b) Kādas mantas =balvas došana vai atņemšana.
Atšķirībā no pedagogu domām, vecākiem šķiet, ka bērniem ir ļoti viegli ievērot noteikumus grupās, kas liecina par vecāku neinformētību, neizpratni šajā jomā.
K liecina vecāku aptaujas rezultāti – lielākā daļa bērnu mēģina panākt savu kliedzot, raudot, sitot ar kāju pie zemes. Bet ir arī tādi bērni, kuri nesaņemot kāroto to pārdzīvo klusi pie sevis un klusi raudot maliņā. Kopumā no 42 bērniem, 15 bērniem ir šāda veida grūtības saskarsmē ar vecākiem.
Prieka izpausmes visiem bērniem izpaužas ļoti līdzīgi- smejoties, samīļojot tuvākos cilvēkus. Prieks arī daļai bērnu rada vēlmi iepriecināt arī citus- tiekot gatavoti īpaši zīmējumi, dāvaniņas.. Ir bērni , kuri no prieka pat raud laimes asaras.
Ja bērns spēj dalīties ar savām rotaļlietām un paust prieka izpausmes ikdienā savā ģimenē, tad viņš spēj paust prieka emocijas, empātiju, spēju dalīties ar citiem bērniem arī PII grupā. Tikai viens bērns esot ļoti noskaņots nedot savu rotaļlietu nevienam, pat ne draugam.
Iepazīstot vecāku atbildes var secināt, ka daļa vecāku ir atbildējuši jautājumos iedziļinoties un izstāstot problēmu, kas sasāpējusi. Daļa vecāku izteikusi vēlmi, ka jautājumi būtu detalizētāk izstrādāti. Analizējot anketu datus, var secināt, ka daļa vecāku ir snieguši sociāli vēlamas atbildes.

Pielikumi:
DOCX (129 KB) - ANKETA-VECĀKIEM-1.docx