IESTĀDES DARBS VASARĀ

CIENĪJAMIE VECĀKI, INFORMĒJAM JŪS PAD DARBU VASARAS MĒNEŠOS.  

Izraksts no Salaspils novada Domes 07.05.2020. rīkojuma Nr. .ADM/1-25/20/130 par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju 2020.gada vasaras periodā

Šī gada 3.aprīlī likumdevējs pieņēma likumu “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”, kurā, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,  noteikta iestāžu darbība, tiesības un pienākumi, kā arī privātpersonu tiesības un pienākumi valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai.

Salaspils novada domes (turpmāk – dome) 2012.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 4.nodaļa paredz speciālu, atsevišķu kārtību, kādā bērniem tiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vasaras periodā.

Covid-19 izplatība, tostarp ierobežojumi, kas noteikti ar minēto likumu, ir būtiski ietekmējusi visu Latvijas tautsaimniecību, it īpaši sektorus, kas saistīti ar viesmīlību un ēdināšanu, kultūru, starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, un radījis situāciju, kurā saimnieciskās darbības veicēji saskaras ar ievērojamu apgrozījuma samazināšanos un piespiedu dīkstāvēm. Šī situācija ir skārusi ne tikai minētos tautsaimniecības sektorus, bet ietekmējusi arī katras pašvaldības iedzīvotāju sociāli ekonomisko stāvokli. Daļai iedzīvotāju, t.sk., ģimenēm ar bērniem ir samazinājušies ienākumi, tādējādi liekot pamatīgi pārvērtēt visus izdevumus, kādi ir mājsaimniecībā. Pat pieņemot, ka izsludinātā ārkārtas situācija būs spēkā līdz noteiktam termiņam (patreiz līdz 12.maijam), tas vēl nenozīmē, ka šim termiņam beidzoties, ekonomiskā situācija uzreiz uzlabosies un iedzīvotāju maksātspēja atgriezīsies iepriekšējā līmenī. Ir jāņem vērā, ka Covid-19 izplatība un ar to noteiktie ierobežojumi rada neskaidru turpmāko situāciju, kas bērnu vecākiem faktiski liedz pārskatāmi plānot, vai un cik ilgi bērnus pieteikt pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam.

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2020.gada 30.aprīļa  lēmumu (prot11.#13)  “Par izmaiņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšanas kārtībā 2020. gada vasaras periodam atceļu 06.01.2020. rīkojumu “Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju 2020.gada vasaras periodā” un uzdodu:

  1. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību atbilstoši  vispārējai kārtībai;
  2. Izglītības daļai sniegt atbalstu iestāžu vadītājiem sarežģītu jautājumu risināšanā;
  3. Grāmatvedībai izrakstīt vecākiem rēķinus pēc faktiskā apmeklējuma fakta atbilstoši vispārēja kārtībai.

Izpilddirektors:       Mareks Kalniņš

 

Lai varētu plānot darbu vasaras mēnešos, lūdzu, aizpildiet jauno iesniegumu par bērnudārza apmeklēšanu vasaras mēnešos. Iesniegumu (pielikumā) varat aizpildīt klātienē grupiņā, vai arī elektroniski un nosūtīt to uz e-pastu  pii.ritenitis@salaspils.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar iestādes vadītāju Annu Kavasu – T.29466744

Pielikumi:
DOCX (66 KB) - Rikojums_vasra.docx PDF (109 KB) - iesniegums-vasaras-periodam.pdf